Sugeng Rawuh Wonten Blog-ipun Piyantun Ndeso nanging Radi Cerdas............

Sunday, June 30, 2013

Tembung Padha Tegese (Persamaan Kata dalam Bahasa Jawa) K – O


K
Kacek                     =    Beda
Kabecikan             =    Kautaman
Kadulu                    =    Katon
Kegunan                 =    Kapinteran
Kagolong               =    Kalebu
Kamigilan               =    Gila banget
Kalasemana          =    Wektu kuwi
Kaprah                    =    Biasa; umum
Kapiyarsi                =    Katon
Kapregok               =    Konangan
Karsa                       =    Karep
Karya                      =    Gawe
Kasat mata            =    Katon
Kasiat                      =    Daya
Kasinungan            =    Kanggonan
Katurutan               =    Kelakon
Kautaman              =    Kabecikan
Kawasan                =    Tlatah
Kaya                        =    Memper
Kedenangan         =    Konangan
Kesenengan          =    Kekareman
Keladuk                  =    Kakehan
Kelahir                    =    Kawetu
Kendel                    =    Wani
Kenthes                  =    Penthung
Keluarga                =    Brayat
Kerameyan            =    Tontonan
Kerep                      =    Tansah; pijer
Kelakon                  =    Kedadeyan
Kemrungsung        =    Ngangsa
Ketungka               =    Kedhisikan
Ketungkul               =    Kesengsem
Kinasih                    =    Ditresnani
Kodrat                     =    Pepesthen
Kondang                =    Misuwur
Kuciwa                    =    Gela
Kukuh                      =    Kuat
Kuwatir                    =    Sumelang
Krenteg                   =    Karep
Kewajiban              =    Ayahan

L
Layang                   =    Nawala; surat
Langkap                 =    Gandhewa
Landhep                 =    Lantip
Laku                        =    Tindak
Labete                    =    Lelabuhane
(Di) labuhi              =    Direwangi
Legan                      =    Ijen
Leren                       =    Ngaso
Lestari                     =    Langgeng
Lir                             =    Kaya
Loh                           =    Subur
Loman                     =    Ora cethil
Lumrah                    =    Kaprah
Luwe                        =    Ngelih
Luhur                       =    Mulya

M
Mandhegani         =    Mangarepi
Mandheg               =    Leren
Mandhireng
pribadi                    =    Ngadeg dhewe
Manawa                 =    Yen
Makarya                =    Nyambut gawe
Makam                   =    Pasareyan
Maido                     =    Nyacat
Mahanani              =    Njalari
Macak                    =    Dandan
Mabur                     =    Miber
Manekawarna      =    Werna-werna
Mangesti                =    Nujul
Mangkat                =    Budhal
Marsudi                  =    Ngreka daya
Masak                     =    Olah-olah
Masyarakat           =    Bebrayan
Mayar                     =    Gampang
Mekar                     =    Megar
Mempeng              =    Sregep
Mendha-mendha =    Niru-niru
Miyara                    =    Ngingu
Mitra                        =    Kanca
Misuwur                  =    Kondhang
Mirunggan             =    Mligi
Mina                        =    Iwak
Migatekake          =    Nyetitekake
Mopo                      =    Nglokro
Mothah                   =    Rewel
Mubra-mubru        =    Turah-turah
Mudheng               =    Damang
Mutawatiri              =    Mbebayani
Murih                       =    Amrih
Murwakani             =    Miwiti
Murakabi               =    Nyukupi
Mupangati             =    Migunani
Muluk                      =    Mumbul
Muhung                  =    Amung

N
Nawa                      =    Sanga
Nata                        =    Ratu
Narmada                =    Kali
Narik                       =    Ndudut
Narayana               =    Nom-noman
Ndakik                    =    Muluk-muluk
Ndudut ati              =    Nengsemake
Nedya                     =    Niyat
Nemahi                   =    Tekan
Ngacir                     =    Mlayu
Nganggit                =    Ngarang
Nganthi                   =    Nggawa
Nganti                     =    Tekan
Ngaso                     =    Leren
Ngegla                   =    Cetha
Ngegungake         =    Ngendelake
Ngemasi                 =    Mati
Ngemban               =    Mikul
Ngembari               =    Madhani
Ngentasi                 =    Nandangi
Nggawa                 =    Ngusung
Nggatekake          =    Nyetitekake
Ngicipi                    =    Ngrasakake
Ngincup                 =    Nyekel
Ngiteri                     =    Ngubengi
Ngobra                   =    Ngrusak
Ngolah                    =    Nggarap; masak
Ngoyak                  =    Nguber
Ngundha                =    Ngulukake
Ngungun                =    Gumun
Nguntabake          =    Ngetarake
Njagakake            =    Ngejibake
Niliki                        =    Nyambangi
Nujuprana              =    Nyenengake
Nuladha                 =    Nyonto
Nuntun                    =    Ngirit
Nyalawadi             =    Aneh
Nyedhiani              =    Nyepakake
Nyawiyah               =    Siya-siya
Nyauri                     =    Mangsuli

O
Ora usah                =    Ora Nganggo
Omah                      =    Wisma
Ora jamak             =    Ora lumrah
Omong                   =    Wicara
Ora genah             =    Ora bener
Ongkos                   =    Opah
Ora betah              =    Ora kuat


Didapat dari berbagai sumber……..

2 comments:

  1. post nya bantu banget buat tugas bahasa jawa :) makasih :) cuma sayangnya tampilan blog kakak agak berantakan...
    kunjungi juga blog ku ya kan ;) http://miliktr.blogspot.com

    ReplyDelete